Ervaringsverhalen

Graag deel ik enkele projecten en ervaringen van opdrachtgevers. De vraagstelling van de organisaties was niet iedere keer hetzelfde, mijn aanpak wel. Ik geloof dat we samen iets op kunnen bouwen als we de essentie bloot kunnen en durven leggen.

Advies en schrijfwerk
Een welzijnsorganisatie ondersteunde ik bij het schrijven van doel- en resultaatgerichte jaarplannen en kwartaal- en jaarrapportages.  Door middel van workshops hielp ik daarnaast een groep professionals om inzicht te krijgen in het logisch opbouwen en schrijven van SMART plannen en rapportages. Met als resultaat plannen en rapportages die de aanvraag en verantwoording van (gemeentelijke) financiering zorgvuldig onderbouwen.

‘Als je dit overal met dezelfde passie, energie en kundigheid  aanvliegt zoals je bij onze organisatie hebt gedaan, dan verwacht ik dat er nog veel mensen dankbaar gebruik zullen gaan maken van jouw kwaliteiten!’ (Manager Welzijnsorganisatie)

Voor een zorgorganisatie voerde ik een uitgebreide evaluatie uit over een eerder ingevoerde organisatie-inrichting. Deze evaluatie bestond uit een digitale enquête onder professionals en multidisciplinaire interviews en spiegelbijeenkomsten. Op basis daarvan is een grote hoeveelheid informatie geanalyseerd en samengebracht in een overzichtelijke rapportage met daarbij conclusies en aanbevelingen en een voorstel tot een plan van aanpak. Met als resultaat een evaluatie met concrete aanknopingspunten tot doorontwikkeling en verbetering.

Reacties uit de organisatie: ‘Een professioneel uitgevoerde evaluatie met een grondige onderbouwing. Fijn dat zoveel mensen uit de organisatie bevraagd zijn. Complimenten voor de wijze waarop de grote hoeveelheid informatie in zo’n duidelijk en helder rapport is vertaald.’

Directieondersteuning
In een zorgorganisatie voor verpleging, verzorging & thuiszorg ondersteunde ik gedurende een jaar één van de directeuren tijdens een verandertraject. In de functie van directiesecretaris met als specifieke opdracht:

  • gevraagd en ongevraagd meedenken en adviseren op strategisch en tactisch niveau
  • schrijven van o.a. voorkomende notities, brieven en businesscases
  • monitoren staffunctionarissen in uitoefening taken
  • in verandertraject mede contact onderhouden en samenwerken met de OR
  • coördineren communicatietraject inzake de organisatieverandering
  • op verzoek uitvoeren van analyses op diverse bedrijfsonderdelen

‘De veelzijdige kwaliteiten  van Eesjen Ploeg zijn zeer van pas gekomen in deze opdracht. Sterk in de analyse, uitstekend schrijfwerk van vlotte toon en helderheid. Zij weet wat er van haar gevraagd wordt en gaat doelgericht en gedegen te werk. Zij weet mensen aan te spreken op dat doel, is loyaal en zeer betrouwbaar. Bovendien werkte zij als een ‘stille schaduw’ op de achtergrond, zoals bij deze opdracht gevraagd werd.’ (Directeur Zorgorganisatie VVT a.i.)

Empowerment en employability
In samenwerking met een welzijnsorganisatie ontwikkelde ik het empowerment-en employabilityproject Amandla, een programma gericht op vrouwen met een migrantenachtergrond en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Na een pilotproject in 2011 is het project in de periode 2012 tot 2016 twee keer uitgevoerd. In totaal zijn 50 vrouwen begeleid naar een nieuw arbeidsperspectief. Driekwart van deze vrouwen is doorgestroomd naar een betaalde of onbetaalde baan, zelfstandig ondernemerschap, opleiding of heeft de persoonlijke situatie een positieve wending gegeven als opstap naar werk.

Als directe opdrachtgever binnen de welzijnsorganisatie heb ik Eesjen Ploeg leren kennen als een deskundige en vooral bevlogen professional. Ze voelt goed aan waar de belangen van de opdrachtgever liggen en kan dit koppelen aan de verwachtingen van onze cliënten. Zij formuleert doelen helder en werkt toe naar een realistisch resultaat met oog voor de complexe situatie waarin veel (allochtone) vrouwen zich bevinden. No-nonsense, begripvol en flexibel, maar ook de confrontatie niet schuwend. Ze heeft binnen deze opdracht nauw en prettig samengewerkt met medewerkers van onze organisatie en is voor onze opgave van zeer aanvullende waarde gebleken.’ (Clustermanager Specials Welzijnsorganisatie)